HỌC PHÍ GIA SƯ

Trung Tâm Gia Sư Nhân Tài Việt giới thiệu bảng Học phí tham khảo

Học phí dành cho Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3

Học phí 2 buổi/ tuần

Lớp  Sinh viên Giáo viên
Mẫu giáo, 1,2,3,4 1.000.000 – 1.100.000 1.400.000 – 1.600.000
5, 6,7,8 1.100.000 – 1.200.000 1.600.000 – 1.800.000
9, 10,11,12 1.200.000 – 1.500.000 1.800.000 – 2.000.000

Học phí 3 buổi/ tuần

Lớp  Sinh viên Giáo viên
Mẫu giáo, 1,2,3,4 1.200.000 – 1.400.000 2.000.000 – 2.400.000
5, 6,7,8 1.400.000 – 1.800.000 2.400.000 – 2.800.000
9, 10,11,12 1.800.000 – 2.200.000 2.800.000 – 3.000.000

Học phí 4 buổi/ tuần

Lớp  Sinh viên Giáo viên
Mẫu giáo, 1,2,3,4 1.600.000 – 1.800.000 2.800.000 – 3.200.000
5, 6,7,8 1.800.000 – .2.000.000 3.200.000 – 3.500.000
9, 10,11,12 2.200.000 – 2.500.000 3.500.000 – 4.000.000

Học phí 5 buổi/ tuần

Lớp  Sinh viên Giáo viên
Mẫu giáo, 1,2,3,4 1.800.000 – 2.200.000 3.500.000 – 4.000.000
5, 6,7,8 2.200.000 – 2.400.000 4.000.000 – 4.500.000
9, 10,11,12 2.400.000 – 3.000.000 4.500.000 – 5.000.000

Học phí dành cho lớp Ngoại Ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp, Tiếng Đức… ), Tin học, Ôn thi Tuyển sinh lớp 10, Ôn thi ĐHCĐ

Học Phí Ngoại Ngữ, Tin Học

Số buổi Sinh viên Giáo viên
2 buổi 1.600.000 2.000.000
3 buổi 2.000.000 3.000.000
4 buổi 2.600.000 4.000.000

Học Phí Ôn Thi Tuyển Sinh Lớp 10

Số buổi Sinh viên Giáo viên
2 buổi 1.500.000 2.000.000
3 buổi 2.000.000 3.000.000
4 buổi 2.500.000 4.000.000

Học phí Ôn Thi Tốt Nghiệp - Luyện thi ĐHCĐ

Số buổi Sinh viên Giáo viên
2 buổi 1.600.000 2.400.000
3 buổi 2.400.000 3.600.000
4 buổi 3.200.000 4.800.000
Chuyển lên trên