Học Phí Tham Khảo

Bảng Giá Học Phí Tham Khảo

Bảng học phí 1 tháng - 2 buổi/tuần & 3 buổi/tuần

Khối lớp2 buổi/ tuần3 buổi/ tuần
Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên
Lớp Lá, 1, 2, 3, 4800k – 1 triệu1,4 – 1,6 triệu1,2 – 1,5 triệu2,1 – 2,4 triệu
Lớp 5, 6, 7, 81 – 1,2 triệu1,6 – 1,8 triệu1,5 – 1,8 triệu2,4 – 2,7 triệu
Lớp 9, 10, 11, 121,2 – 1,4 triệu1,8 – 2,2 triệu1,8 – 2,1 triệu2,7 – 3,3 triệu
LTĐH – Ngoại Ngữ – Tin Học1,3 triệu2,2 triệu2 triệu3,3 triệu

Bảng học phí 1 tháng - 4 buổi/tuần & 5 buổi/tuần

Khối lớp4 buổi/ tuần5 buổi/ tuần
Sinh viênGiáo viênSinh viênGiáo viên
Lớp Lá, 1, 2, 3, 41,6 – 2 triệu2,8 – 3,2 triệu2 – 2,5 triệu3,5 – 4 triệu
Lớp 5, 6, 7, 82 – 2,4 triệu3,2 – 3,6 triệu2,5 – 3 triệu4 – 4,5 triệu
Lớp 9, 10, 11, 122,4 – 2,8 triệu3,6 – 4,4 triệu3 – 3,5 triệu4,5 – 5,5 triệu
LTĐH – Ngoại Ngữ – Tin Học2,6 triệu4,4 triệu3,3 triệu5,5 triệu